فروشگاه های بزرگ

LTB

پوشاک زنانه و مردانه
طبقه اول

جین وست

انواع پوشاک زنانه و مردانه
طبقه همکف آ GA

کلزیون

انواع پوشاک زنانه و مردانه
کفش اکسسوار
طبقه دوم

کولینز

 

پوشاک روزانه زنانه و مردانه
طبقه دوم

VIP

انواع لباسهای شیک زنانه و مردانه
طبقه همکف ث GC

اطلس در یک نگاه