کافی شاپ، شیرینی، شکلات

استد پاستیل

طبقه همکف ب GB

استند شکلات

طبقه اول

مگنومیکس

طبقه سوم

خانه شکلات

طبقه همکف ب GB

کافه کلبه

طبقه همکف ث GC

کافه میو

طبقه چهارم 
فود کورت

قهوه مرکزی

طبقه همکف ب GB

اطلس در یک نگاه